SOCOTEC is uw onafhankelijke partner voor GebouwPrestatie sinds 1997 

Algemene voorwaarden utiliteit

Algemene voorwaarden - Utiliteit

Artikel 1: Definities
1. SOCOTEC:
 SOCOTEC, gevestigd te Beilen onder KvK nr. 04058355. SOCOTEC is als bedrijf gecertificeerd bij SKW certificatie en heeft gediplomeerde medewerkers beschikbaar voor zowel woningbouw als voor utiliteitsgebouwen.
2. Opdrachtgever: degene met wie SOCOTEC een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: SOCOTEC en opdrachtgever samen.
4. RVO: Rijksdienst voor Ondernemen Nederland, onderdeel uitmakend van het ministerie van Economische Zaken.
5. Energielabel: een certificaat waarop wordt vermeld hoe energiezuinig een woning en utiliteitsgebouw is. De normering loopt van G voor zeer energie onzuinig tot A+++++ voor zeer energiezuinig.
6. Rekenzone: gebouw of gedeelte van een gebouw dat voor de berekening van het energiegebruik voor verwarming, koeling, bevochtiging en ventilatie als één geheel moet worden beschouwd.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn onderdeel van alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen SOCOTEC en Opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbod & overeenkomst
1. Ieder aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van de in de offerte genoemde termijn.
2. De prijsvorming ten aanzien van de overeenkomst bestaat uit een vaste prijs of regie. Wanneer het een vaste prijs betreft dan wordt dit in de offerte dan wel aanbod omschreven. Indien de opdracht wordt aangenomen op regie basis dan wordt aangegeven welke tarieven worden gehanteerd (zoals uurtarief, opslagen en dergelijk). De prijzen worden uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief btw.
3. Ieder aanbod kan eenmaal worden aanvaard en is niet van toepassing bij een latere opdracht, mits anders overeengekomen.
4. De overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvraag schriftelijk dan wel via de email is bevestigd.

Artikel 4: Uitvoering
1. De prestatie van SOCOTEC bestaat uit een inspanningsverbintenis.
2. SOCOTEC tracht de opdracht binnen het afgesproken dan wel billijk termijn te voltooien.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst na voren komt dat een kleine afwijking noodzakelijk dan wel wenselijk is om het gewenste doel te bewerkstellingen dan kan SOCOTEC de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen.
4. Meerkosten voor werkzaamheden welke niet vermeld staan in deze offerte en/of extra besprekingen worden op regiebasis uitgevoerd voor het bedrag van € 105,00 (exclusief btw) per uur exclusief gebruik van apparatuur.
5. Meerkosten worden voor uitvoering besproken met de opdrachtgever. Als meerwerk tijdens de opname geconstateerd wordt en de partijen komen niet tot een overeenkomst, worden de werkzaamheden opgeschort. De tot dan gemaakte kosten worden in rekening gebracht op basis van € 105,00 (exclusief btw) per uur. Als de werkzaamheden daarna voortgezet worden, zullen de eventuele extra reis- en administratieve kosten in rekening worden gebracht.
6. Indien anders is vermeld in de offerte, is in de opname niet inbegrepen en wordt als onder artikel 4.5 afgehandeld:

a. Uitwerken van het gebouw in meer dan 2 rekenzones, bij gebouwen van 0 tot 500m²;
b. Uitwerken van het gebouw in meer dan 2 rekenzones, bij gebouwen van 501 tot 2.000m²;
c. Uitwerken van het gebouw in meer dan 3 rekenzones, bijgebouwen boven de 2.000m²;

7. Opdrachtgever stelt SOCOTEC in de gelegenheid de opdracht te verrichten op locatie. De opdrachtgever dient de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst.

a. Er zijn actuele tekeningen van het gebouw aanwezig (plattegronden, gevels en doorsneden), indien er geen tekeningen aanwezig zijn dan worden er (exclusief btw) extra uren in rekening gebracht. De uren worden op regiebasis uitgevoerd voor het bedrag van € 105,00 (exclusief btw)
b. Indien u op het afgesproken tijdstip niet aanwezig bent, dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. De gemaakte onkosten worden door ons op basis van het uurtarief á € 105,00 (exclusief btw) verrekend.

8. Ruimten tussen en onder vloeren, achter wanden en knieschotten worden visueel geïnspecteerd in de directe omgeving van de opening, mits deze op een veilige manier te benaderen is.
9. Inspectie van daken vindt visueel plaats tot een (werk)hoogte van maximaal 2,5 meter. Inspectie op hoger gelegen delen vindt slechts plaats op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever, waarbij aanvullende kosten in rekening kunnen worden gebracht, mits deze op een veilige manier te benaderen is. Indien opdrachtgever hiervoor klimmateriaal beschikbaar stelt, dient deze te voldoen aan de huidige wettelijke eisen. Dit uitsluitend ter beoordeling van SOCOTEC.
10. Wanneer tijdens de opname blijkt dat bepaalde objecten of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, worden de objecten of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Dit wordt op locatie beoordeeld en gerapporteerd. De objecten kunnen op een later tijdstip tegen een aanvullend tarief alsnog geïnspecteerd worden, mits er maatregelen zijn getroffen om veilig te kunnen werken.
11. Het energielabel kan alleen geregistreerd worden, als de opdracht door de wettelijke eigenaar van de woning of utiliteitsgebouw is verstrekt.
12. De gegevens die worden opgenomen in het monitoringsbestand worden geregistreerd bij RVO. Door aanvaarding/ondertekening van deze aanbieding verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van het feit dat de gegevens in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd bij derden.
13. SOCOTEC bewaart de digitale projectdossiers. Deze kunnen op verzoek van de opdrachtgever digitaal worden verstrekt.
14. Indien de opdrachtgever na het opstellen en registeren van het energielabel aanvullende informatie verstrekt om het label opnieuw te herzien dan worden de gemaakte uren op regie in rekening gebracht. Het uurtarief is € 105,00 (exclusief btw) met een minimum van één uur.
15. De opdrachtgever wordt geacht medewerking te verlenen aan een eventuele steekproef t.b.v. kwaliteitsborging in de vorm van toegangsverlening tot het pand. Indien de opdrachtgever weigert, kan dit intrekken van het energielabel tot gevolg hebben.
16. SOCOTEC stelt het energielabel beschikbaar. U ontvangt deze digitaal in een pdf-formaat.
17. Voor onze certificaten verwijzen wij naar onze website, https://www.socotec.nl/certificeringen

Artikel 5: Ontbinding van de overeenkomst
1. Annulering van de opdracht is mogelijk, indien dit schriftelijk wordt ingediend.
2. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is mogelijk tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum tegen een administratieve vergoeding van € 105,00 (exclusief btw).
3. Annulering binnen een week uiterlijk tot drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 20% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen drie doch uiterlijk een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 35% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 50% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering nadat de uitvoering van de opdracht reeds is aangevangen is Opdrachtgever tenminste 75% van de hoofdsom verschuldigd.
4. De uitvoering van de opdracht kan door opdrachtgever tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum, in overleg, kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.

Prijzen en betaling

Artikel 6: Betalingen en betalingstermijn
1. Genoemde prijzen zijn alleen geldig binnen ons werkgebied Zuiden van Nederland, regio Utrecht, Rotterdam en Noord-Brabant.
2. De prijzen zijn gebaseerd artikel 4.6 en oppervlakten vanuit BAG of tekening (en).
3. De betaling moet worden voldaan binnen 14 dagen na verzending factuur.
4. Afwijkingen op artikel 4.6 en andere object oppervlakken, kunnen tot meer/minderwerk leiden. De eventuele meer/minderwerken op de overeengekomen opdracht wordt na afloop van de opdracht verrekend. De ontvangen (bouw)tekeningen worden kosteloos geretourneerd.
5. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de aanbieding of offerte. Indien na aanvaarding van de aanbieding of offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, die buiten de invloedsfeer van SOCOTEC vallen, zoals loonstijging, stijging van inkoopprijzen, overheidsmaatregelen waardevermindering van de Euro of andere valuta, is SOCOTEC gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomst aan te passen.

Artikel 7: Gevolgen niet tijdig betalen
1. Indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn wordt voldaan, ontvangt u een herinnering gevolgd door een aanmaning.
2. Wanneer de uitbetaling uitblijft na het ontvangen van een aanmaning dan wordt de factuur overhandigd aan het incassobureau

Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 8:
1. De eventueel in de rapportage aangegeven rendementen en kosten zijn indicatieve en globale ramingen gebaseerd op landelijke gemiddelden en gangbare databanken, welke slechts betrekking hebben op het tijdstip van het uitbrengen van de inspectie. De werkelijke rendementen en kosten kunnen afwijken van de in het rapport opgenomen ramingen. De rendementen en kosten plegen slechts een indruk te geven van de investering en het rendement van duurzame-energieproducten. Opdrachtgever kan er dan ook geen rechten aan ontlenen.

Toepasselijkheid en geschillen

1. Indien zich een geschil voordoet, verwijzen wij u graag naar de volgende documentatie:
- rechtsverhouding DNR2011 herziening, juli 2013
- toelichting op DNR2011 herziening, juli 2013

Energielabel woning of bedrijfsgebouw nodig?

Plan direct

Vragen? Bel ons